עזרה HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

background image

ירזיבא

רומיג

לופיטו

ריינב

רובע

HP LaserJet

Enterprise M806

,

HP LaserJet Enterprise

flow MFP M830

,

HP Color LaserJet

Enterprise M855

ו

-

HP Color LaserJet

Enterprise flow MFP M880

ךירדמ

שמתשמל

background image
background image

ןכות

םיניינעה

1

הריקס

תיללכ

לש

ירזיבא

רומיג

..........................................................................................................................

1

HP LaserJet Enterprise M806

ו

-

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

.............................................................

2

טרפמ

רצומה

רובע

HP LaserJet Enterprise M806

................................................................................

2

טרפמ

ינכט

..........................................................................................................................

2

ידממ

רצומה

........................................................................................................................

3

תכירצ

למשח

,

טרפמ

למשח

טלפו

יטסוקא

...........................................................................

8

תכירצ

למשח

....................................................................................................

8

טרפמ

ילמשח

....................................................................................................

8

תוטילפ

תויטסוקא

............................................................................................

8

חווט

תביבס

הלעפה

...........................................................................................................

9

טרפמ

רצומה

רובע

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

................................................................

9

טרפמ

ינכט

..........................................................................................................................

9

ידממ

רצומה

.....................................................................................................................

11

תכירצ

למשח

,

טרפמ

למשח

טלפו

יטסוקא

.........................................................................

14

תכירצ

למשח

..................................................................................................

14

טרפמ

ילמשח

.................................................................................................

14

תוטילפ

תויטסוקא

..........................................................................................

14

חווט

תביבס

הלעפה

.........................................................................................................

15

קדהמ

/

םרעמ

........................................................................................................................................

15

קדהמ

/

םרעמ

םע

בוקינ

םירוח

..............................................................................................................

16

רזיבא

תנכהל

תורבוח

..........................................................................................................................

17

HP Color LaserJet Enterprise M855

ו

-

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

........................................

18

טרפמ

רצומה

רובע

HP Color LaserJet Enterprise M855

....................................................................

18

טרפמ

ינכט

.......................................................................................................................

18

ידממ

רצומה

.....................................................................................................................

20

תכירצ

למשח

,

טרפמ

למשח

טלפו

יטסוקא

.........................................................................

23

תכירצ

למשח

..................................................................................................

23

טרפמ

ילמשח

.................................................................................................

24

תוטילפ

תויטסוקא

..........................................................................................

24

חווט

תביבס

הלעפה

.........................................................................................................

24

טרפמ

רצומה

רובע

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

....................................................

24

iii

HEWW

background image

טרפמ

ינכט

.......................................................................................................................

25

ידממ

רצומה

.....................................................................................................................

27

תכירצ

למשח

,

טרפמ

למשח

טלפו

יטסוקא

.........................................................................

30

תכירצ

למשח

..................................................................................................

30

טרפמ

ילמשח

.................................................................................................

31

תוטילפ

תויטסוקא

..........................................................................................

31

חווט

תביבס

הלעפה

.........................................................................................................

31

קדהמ

/

םרעמ

קדהמו

/

םרעמ

םע

ררוחמ

.................................................................................................

32

רזיבא

תנכהל

תורבוח

לש

קדהמה

/

םרעמ

רזיבאו

תנכהל

תורבוח

לש

קדהמה

/

םרעמ

םע

ררוחמ

...........

32

טרפמ

ירזיבא

רומיגה

.............................................................................................................................................

34

טרפמ

םירזיבא

....................................................................................................................................

34

תלוביק

לס

טלפה

לש

קדהמה

/

םרעמ

...................................................................................................

39

תלוביק

לס

טלפה

לש

הנוכמה

תנכהל

תרבוח

......................................................................................

39

2

הנקתה

תרדגהו

הרוצת

לש

ירזיבא

רומיגה

..........................................................................................................

41

הנקתה

וא

הפלחה

לש

קדהמ

/

םרעמ

וא

קדהמ

/

םרעמ

םע

רזיבא

בוקינ

םירוח

רובע

HP LaserJet Enterprise

M806

ו

-

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

................................................................................................

42

אובמ

...................................................................................................................................................

42

ינפל

ליחתתש

......................................................................................................................................

42

םילכה

םישורדה

..................................................................................................................................

42

בלש

1

:

תרסה

קדהמה

/

םרעמ

...............................................................................................................

43

בלש

2

:

אצוה

הזיראהמ

תא

רזיבאה

ילנויצפואה

וא

יפולחה

קודיהל

/

המרעה

........................................

44

בלש

3

:

ןקתה

תא

רזיבאה

ילנויצפואה

וא

יפולחה

קודיהל

/

המרעה

.......................................................

45

בלש

יעיבר

:

תרזחה

םיקלח

..................................................................................................................

47

בלש

ישימח

:

תרדגה

םוקימ

תרירב

לדחמה

לש

בוקינ

םירוחה

..............................................................

47

בלש

ישיש

:

תרדגה

םוקימ

תרירב

לדחמה

לש

תוכיסה

.........................................................................

48

הנקתה

וא

הפלחה

לש

קדהמ

/

םרעמ

םע

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

רובע

HP LaserJet Enterprise M806

ו

-

HP

LaserJet Enterprise flow MFP M830

....................................................................................................................

49

אובמ

...................................................................................................................................................

49

ינפל

ליחתתש

......................................................................................................................................

49

םילכה

םישורדה

..................................................................................................................................

49

בלש

1

:

רסה

תא

הנוכמה

תנכהל

תרבוח

..............................................................................................

49

בלש

2

:

אצוה

הזיראהמ

תא

רזיבאה

ילנויצפואה

וא

יפולחה

תנכהל

תרבוח

...........................................

50

בלש

3

:

ןקתה

תא

רזיבאה

ילנויצפואה

וא

יפולחה

תנכהל

תרבוח

.........................................................

52

בלש

יעיבר

:

תרזחה

םיקלח

..................................................................................................................

54

בלש

ישימח

:

תעיבק

הרוצתה

לש

הנוכמה

תנכהל

תרבוח

תרשב

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

)

EWS

(

.....

54

1

:

רבחתה

ל

-

EWS

.............................................................................................................

54

2

:

עבק

תא

תרוצת

ןייפאמה

'

תריחב

ריינ

'

..........................................................................

55

3

:

ןייפאמה

Configure the Sides

)

תרדגה

הרוצתה

לש

םידדצה

(

רובע

הספדה

דח

-

תידדצ

וא

וד

-

תידדצ

..........................................................................................................

56

HEWW

iv

background image

4

:

תרדגה

הרוצתה

לש

ןייפאמה

'

תרבוח

'

...........................................................................

57

בלש

ישיש

:

תרדגה

םוקימ

תרירב

לדחמה

לש

תוכיסה

.........................................................................

57

הנקתה

וא

הפלחה

לש

קדהמ

/

םרעמ

וא

קדהמ

/

םרעמ

םע

רזיבא

בוקינ

םירוח

רובע

HP Color LaserJet

Enterprise M855

ו

-

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

.....................................................................

59

אובמ

...................................................................................................................................................

59

ינפל

ליחתתש

......................................................................................................................................

59

םילכה

םישורדה

..................................................................................................................................

59

בלש

1

:

רסה

תא

קדהמה

/

םרעמ

...........................................................................................................

60

בלש

2

:

אצוה

הזיראהמ

תא

קדהמה

/

םרעמ

ילנויצפואה

וא

יפולחה

.......................................................

61

בלש

3

:

ןקתה

תא

קדהמה

/

םרעמ

ילנויצפואה

וא

יפולחה

......................................................................

63

בלש

יעיבר

:

תרזחה

םיקלח

..................................................................................................................

64

בלש

ישימח

:

תרדגה

םוקימ

תרירב

לדחמה

לש

בוקינ

םירוחה

..............................................................

65

בלש

ישיש

:

תרדגה

םוקימ

תרירב

לדחמה

לש

תוכיסה

.........................................................................

65

הנקתה

וא

הפלחה

לש

הנוכמה

תנכהל

תרבוח

וא

הנוכמה

תנכהל

תרבוח

םע

רזיבא

בוקינ

םירוח

רובע

HP

Color LaserJet Enterprise M855

ו

-

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

.............................................

67

אובמ

...................................................................................................................................................

67

ינפל

ליחתתש

......................................................................................................................................

67

םילכה

םישורדה

..................................................................................................................................

67

בלש

1

:

רסה

תא

הנוכמה

תנכהל

תרבוח

..............................................................................................

68

בלש

2

:

אצוה

הזיראהמ

תא

רזיבאה

ילנויצפואה

וא

יפולחה

תנכהל

תרבוח

...........................................

69

בלש

3

:

ןקתה

תא

רזיבאה

ילנויצפואה

וא

יפולחה

תנכהל

תרבוח

.........................................................

71

בלש

יעיבר

:

תרזחה

םיקלח

..................................................................................................................

72

בלש

ישימח

:

תעיבק

הרוצתה

לש

הנוכמה

תנכהל

תרבוח

תרשב

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

.................

73

1

:

רבחתה

ל

-

EWS

.............................................................................................................

73

2

:

עבק

תא

תרוצת

ןייפאמה

'

תריחב

ריינ

'

..........................................................................

73

3

:

ןייפאמה

Configure the Sides

)

תרדגה

הרוצתה

לש

םידדצה

(

רובע

הספדה

דח

-

תידדצ

וא

וד

-

תידדצ

..........................................................................................................

74

4

:

תרדגה

הרוצתה

לש

ןייפאמה

'

תרבוח

'

...........................................................................

75

בלש

ישיש

:

תרדגה

םוקימ

תרירב

לדחמה

לש

בוקינ

םירוחה

................................................................

75

בלש

יעיבש

:

תרדגה

םוקימ

תרירב

לדחמה

לש

תוכיסה

........................................................................

76

תרדגה

תרוצת

רצומה

רובע

'

בצמ

תבית

ראוד

'

וא

'

בצמ

םרעמ

'

................................................................................

77

בלש

1

:

השיג

לא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

לש

HP

....................................................................

77

בלש

2

:

תרדגה

'

בצמ

תבית

ראוד

'

וא

'

בצמ

םרעמ

'

ךרד

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

........................

78

בלש

3

:

תעיבק

תורדגה

קדהמה

/

םרעמ

................................................................................................

80

בלש

יעיבר

:

תעיבק

תורדגה

קודיה

/

ףוסיא

...........................................................................................

81

בלש

ישימח

:

רדגה

תא

תוילנויצקנופה

'

בוקינ

םירוח

'

............................................................................

82

בלש

ישיש

:

רדגה

תא

לס

טלפה

...........................................................................................................

83

תרדגה

להנמ

תספדמה

לש

HP

רובע

Windows® 7

,

8

,

8.1

ו

-

OS X

רובע

'

בצמ

תבית

ראוד

'

וא

'

בצמ

םרעמ

'

...............

85

Windows® 7

.......................................................................................................................................

85

Windows® 8.0

ו

-

8.1

...........................................................................................................................

85

v

HEWW

background image

OS X

....................................................................................................................................................

85

3

םיגוס

ילדוגו

ריינ

םיכמתנ

רובע

ירזיבא

רומיג

......................................................................................................

87

HP LaserJet Enterprise M806

ו

-

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

...........................................................

88

HP Color LaserJet Enterprise M855

ו

-

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

........................................

94

תניעט

ריינ

ןוויכו

.................................................................................................................................................

100

אובמ

.................................................................................................................................................

100

הספדה

םע

םינפה

יפלכ

הלעמ

יפלכו

הטמ

........................................................................................

100

ןוויכ

ריינה

שגמב

1

...........................................................................................................................

102

ןוויכ

ריינה

שגמב

2

,

3

,

4

ו

-

5

.............................................................................................................

103

ןוויכ

ריינ

שגמב

ל

-

3x500

תונויליג

....................................................................................................

105

4

ןפוא

שומישה

בוקינב

םירוח

)

רזיבא

רומיג

ילנויצפוא

(

.........................................................................................

109

אובמ

...................................................................................................................................................................

110

תויורשפא

טלפה

לש

ןקתהה

................................................................................................................................

111

אובמ

.................................................................................................................................................

111

תויורשפא

טלפ

לש

בוקינ

םירוח

דבלב

..............................................................................................

112

בוקינ

2

םירוח

.................................................................................................................

112

בוקינ

3

םירוח

.................................................................................................................

113

בוקינ

4

םירוח

.................................................................................................................

114

תויורשפא

טלפ

לש

בוקינ

םירוח

קודיהו

............................................................................................

115

בוקינ

2

םירוח

קודיהו

1

..................................................................................................

115

בוקינ

2

םירוח

ו

-

2

תוכיס

................................................................................................

117

בוקינ

3

םירוח

קודיהו

1

..................................................................................................

118

בוקינ

3

םירוח

ו

-

2

תוכיס

................................................................................................

119

בוקינ

4

םירוח

קודיהו

1

..................................................................................................

120

בוקינ

4

םירוח

ו

-

2

תוכיס

................................................................................................

121

בוקינ

םירוח

תעב

הקתעה

רזיבאהמ

ילנויצפואה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

..........................................

123

בוקינ

םירוח

תעב

הספדה

םושיימ

Windows®

)

רזיבא

ילנויצפוא

(

תועצמאב

להנמ

הספדה

HP UPD

וא

להנמ

הספדה

יפיצפס

רצומל

HP PCL 6

.........................................................................................................................

124

בוקינ

םירוח

תעב

הספדה

םושיימ

OS X

)

רזיבא

ילנויצפוא

(

תועצמאב

להנמ

הספדה

לש

HP

.................................

125

5

דציכ

שמתשהל

ןייפאמב

קודיהה

/

ףוסיא

)

רזיבא

רומיג

ילנויצפוא

(

..........................................................................

127

אובמ

...................................................................................................................................................................

128

תויורשפא

טלפה

לש

ןקתהה

................................................................................................................................

129

אובמ

.................................................................................................................................................

129

תויורשפא

טלפ

םע

קודיה

דבלב

........................................................................................................

130

הכיס

תחא

......................................................................................................................

130

2

תוכיס

..........................................................................................................................

132

HEWW

vi

background image

תויורשפא

טלפ

לש

קודיה

בוקינו

םירוח

............................................................................................

134

הכיס

תחא

בוקינו

ינש

םירוח

..........................................................................................

134

הכיס

תחא

בוקינו

השולש

םירוח

.....................................................................................

135

הכיס

תחא

בוקינו

העברא

םירוח

.....................................................................................

136

יתש

תוכיס

בוקינו

ינש

םירוח

.........................................................................................

137

יתש

תוכיס

בוקינו

השולש

םירוח

....................................................................................

139

יתש

תוכיס

בוקינו

העברא

םירוח

....................................................................................

140

קודיה

/

ףוסיא

תעב

הקתעה

רזיבאהמ

ילנויצפואה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

........................................

142

קודיה

/

ףוסיא

תעב

הספדה

םושיימ

Windows®

)

רזיבא

ילנויצפוא

(

תועצמאב

להנמ

הספדה

HP UPD

וא

להנמ

הספדה

יפיצפס

רצומל

HP PCL 6

.........................................................................................................................

143

קודיה

/

ףוסיא

תעב

הספדה

םושיימ

OS X

תועצמאב

להנמ

הספדה

לש

HP

............................................................

144

6

דציכ

סיפדהל

תורבוח

)

רזיבא

רומיג

ילנויצפוא

(

.................................................................................................

145

אובמ

...................................................................................................................................................................

146

תריצי

ירוציק

ךרד

תספדהל

תרבוח

שומישו

םהב

................................................................................................

147

תריצי

רוציק

ךרד

תספדהל

תרבוח

םושיימ

Windows®

תועצמאב

להנמ

הספדה

HP UPD

וא

להנמ

הספדה

יפיצפס

רצומל

HP PCL 6

......................................................................................................

147

תריצי

רוציק

ךרד

תורדגהל

ועבקנש

שארמ

רובע

תספדה

תרבוח

םושייב

OS X

תועצמאב

להנמ

הספדה

לש

HP

..................................................................................................................................

147

תריצי

רוציק

ךרד

לש

תורדגה

תוריהמ

תרשב

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

)

EWS

(

...............................

148

רבחתה

תרשל

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

.......................................................................

148

תרדגה

רוציק

ךרדה

לש

'

תורדגה

תוריהמ

'

.......................................................................

148

בלש

1

:

עבק

תא

םוקימ

ןצחלה

רובע

הרדגהה

הריהמה

תויורשפאו

היצקארטניאל

םע

שמתשמה

חולב

הרקבה

...................................................

149

בלש

2

:

רדגה

תא

תריחב

ריינה

.....................................................................

149

תספדה

תרבוח

בשחמהמ

תועצמאב

להנמ

הספדה

HP UPD

וא

להנמ

הספדה

יפיצפס

רצומל

HP PCL 6

רובע

Windows®

להנמו

הספדה

לש

HP

רובע

Mac

........................................................................................................

150

Windows®

........................................................................................................................................

150

OS X

.................................................................................................................................................

150

תריצי

תרבוח

ב

-

Microsoft® Publisher

)

Windows®

(

............................................................................................

152

תריצי

תרבוח

ב

-

Microsoft® Publisher 2003

....................................................................................

152

תריצי

תרבוח

ב

-

Microsoft® Publisher 2010

וא

2013

......................................................................

153

תריצי

תרבוח

ב

-

Adobe® Reader XI

)

Windows®

(

.................................................................................................

154

תריצי

תרבוח

תעב

הקתעה

רזיבאהמ

ילנויצפואה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

........................................

155

vii

HEWW

background image

HEWW

viii

background image

1

הריקס

תיללכ

לש

ירזיבא

רומיג

HP LaserJet Enterprise M806

ו

-

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

HP Color LaserJet Enterprise M855

ו

-

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

טרפמ

ירזיבא

רומיגה

1

קרפ

1

הריקס

תיללכ

לש