HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - יצירת קיצורי דרך להדפסת חוברת ושימוש בהם

background image

תויורשפאב

הספדהה

רובע

רוציק

ךרדה

שדחה

.

הרעה

:

דפקה

דימת

רוחבל

רוציק

ךרד

ינפל

יוניש

הרדגה

תורדגההמ

ודצבש

ינמיה

לש

ךסמה

.

םא

ךופהת

תא

רדס

תולועפה

,

לכ

םייונישה

תעציבש

ודבאי

.

iii

.

ץחל

לע

ןצחלה

הרימש

םשב

.

iv

.

ןזה

תא

םשה

תרחבש

רוציקל

ךרדה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ןצחלה

רושיא

.

5

.

ץחל

לע

ןצחלה

רושיא

ידכ

רוגסל

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

ךמסמ

.

תביתב

ודה

-

חיש

הספדה

,

ץחל

לע

ןצחלה

רושיא

ידכ

סיפדהל

תא

הדובעה

.

תריצי

רוציק

ךרד

תורדגהל

ועבקנש

שארמ

רובע

תספדה

תרבוח

םושייב

OS X

תועצמאב

להנמ

הספדה

לש

HP

1

.

םושייב

,

רחב

תורשפאב

File

)

ץבוק

.(

2

.

רחב

תורשפאב

Print

)

הספדה

,(

רחאלו

ןכמ

תחת

Printer

)

תספדמ

,(

רחב

תא

רצומה

םיאתמה

.

3

.

עצב

תא

תוריחבה

תומיאתמה

רובע

תצובק

תורדגהה

לש

להנמ

ןקתהה

ועבקנש

שארמ

:

א

.

רובע

Presets

)

תורדגה

ועבקנש

שארמ

,(

רחב

תורשפאב

Save Current Settings as Preset

...

)

רומש

תא

תורדגהה

תויחכונה

תצובקכ

תורדגה

ועבקנש

שארמ

.(

ב

.

רובע

Preset Name

)

םש

תצובק

תורדגהה

ועבקנש

שארמ

,(

דלקה

םש

.

ג

.

רובע

Preset Available For

)

תצובק

תורדגה

ועבקנש

שארמ

הנימז

רובע

,(

רחב

תורשפאב

Only this

printer

)

תספדמ

וז

דבלב

(

וא

תורשפאב

All printers

)

לכ

תוספדמה

.(

4

.

רחב

תורשפאב

OK

)

דרוה

.(

147

קרפ

6

דציכ

סיפדהל

תורבוח

)

רזיבא

רומיג