HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 2 סיכות

background image

ריינה

ןוויכ

הנזה

לש

הצקה

רצקה

שגמב

Paper size

)

לדוג

ריינה

(

ןוויכ

הספדהה

הכיס

תחא

לאמשמ

הכיס

תחא

ןימימ

Letter

216 x 279

מ

"

מ

A4

210 x 297

מ

"

מ

Ledger

279 x 432

מ

"

מ

A3

297 x 420

מ

"

מ

B4 (JIS)

257 x 364

מ

"

מ

Legal

216 x 330

מ

"

מ

Oficio

216 x 340

מ

"

מ

8K

270 x 390

מ

"

מ

ךרואל

Aa

123

Aa

123

Landscape

)

בחורל

(

Aa

123

Aa

123

2

תוכיס

תואלבטה

תואבה

לש

תויורשפא

קודיה

יפל

לדוג

ריינ

רובע

HP LaserJet Enterprise M806

ו

-

HP LaserJet Enterprise

flow MFP M830

תוסחייתמ

םינקתהל

הלא

:

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

-

בצמ

תבית

ראוד

-

CZ994A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

-

בצמ

םרעמ

-

CZ994A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

םע

ררוחמ

2/3

-

בצמ

תבית

ראוד

-

CZ995A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

םע

ררוחמ

2/3

-

בצמ

םרעמ

-

CZ995A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

םע

ררוחמ

2/4

-

בצמ

תבית

ראוד

-

CZ996A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

םע

ררוחמ

2/4

-

בצמ

םרעמ

-

CZ996A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

-

בצמ

תבית

ראוד

-

CZ285A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

-

בצמ

םרעמ

-

CZ285A

תואלבטה

תואבה

לש

תויורשפא

קודיה

יפל

לדוג

ריינ

רובע

HP Color LaserJet Enterprise M855

ו

-

HP Color

LaserJet Enterprise flow MFP M880

תוסחייתמ

םינקתהל

הלא

:

HEWW

תויורשפא

טלפה

לש

ןקתהה

132

background image

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

-

בצמ

תבית

ראוד

-

A2W80A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

-

בצמ

םרעמ

-

A2W80A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

םע

ררוחמ

2/4

-

בצמ

תבית

ראוד

-

A2W82A

קדהמ

/

םרעמ

לש

HP

םע

ררוחמ

2/4

-

בצמ

םרעמ

-

A2W82A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

-

בצמ

תבית

ראוד

-

A2W83A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

-

בצמ

םרעמ

-

A2W83A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

םע

ררוחמ

2/3

-

בצמ

תבית

ראוד

-

A2W84A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

םע

ררוחמ

2/3

-

בצמ

םרעמ

-

A2W84A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

םע

ררוחמ

2/4

-

בצמ

תבית

ראוד

-

CZ999A

הנוכמ

תנכהל

תרבוח

/

ןקתה

רומיג

לש

HP

םע

ררוחמ

2/4

-

בצמ

םרעמ

-

CZ999A

הלבט

5-3

תויורשפא

קודיה

םע

יתש

תוכיס

יפל

לדוג

ריינה

ןוויכ

הנזה

לש

הצקה

ךוראה

שגמב

Paper size

)

לדוג

ריינה

(

ןוויכ

הספדהה

יתש

תוכיס

לאמשמ

וא

הלעמל

יתש

תוכיס

לאמשמ

יתש

תוכיס

ןימימ

יתש

תוכיס

הלעמל

Letter

216 x 279

מ

"

מ

A4

210 x 297

מ

"

מ

ךרואל

Aa

123

Aa

123

Aa

123

אל

ךמתנ

Landscape

)

בחורל

(

Aa

123

אל

ךמתנ

אל

ךמתנ

Aa

123

הרעה

:

יגוס

ריינ

םימיוסמ

םניא

םיכמות

קודיהב

:

הפטעמ

הדבכ

תוקבדמ

ףקש

הפטעמ

גוס

שמתשמ

1

דע

10

133

קרפ

5

דציכ

שמתשהל

ןייפאמב

קודיהה

/

ףוסיא

)

רזיבא

רומיג

ילנויצפוא

(

HEWW

background image

הלבט

5-4

תויורשפא

קודיה

םע

יתש

תוכיס

יפל

לדוג

ריינה

ןוויכ

הנזה

לש

הצקה

רצקה

שגמב

Paper size

)

לדוג

ריינה

(

ןוויכ

הספדהה

יתש

תוכיס

לאמשמ

וא

הלעמל

יתש

תוכיס

לאמשמ

יתש

תוכיס

ןימימ

יתש

תוכיס

הלעמל

Letter

216 x 279

מ

"

מ

A4

210 x 297

מ

"

מ

Ledger

279 x 432

מ

"

מ

A3

279 x 420

מ

"

מ

B4 (JIS)

257 x 364

מ

"

מ

Legal

216 x 330

מ

"

מ

Oficio

216 x 340

מ

"

מ

8K

270 x 390

מ

"

מ

ךרואל

Aa

123

אל

ךמתנ

אל

ךמתנ

Aa

123

Landscape

)

בחורל

(

Aa

123

Aa

123

Aa

123

אל

ךמתנ

תויורשפא

טלפ

לש

קודיה

בוקינו

םירוח

הכיס

תחא

בוקינו

ינש

םירוח

תואלבטה

תואבה

לש