วิธีใช้ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

background image

อุปกรณ์เสริมตกแต่งและการจัดการกระดาษ HP LaserJet

Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise

flow MFP M830, HP Color LaserJet

Enterprise M855 และ HP Color LaserJet

Enterprise flow MFP M880

คู่มือผู้ใช้

background image
background image

สารบัญ

1

มุมมองอุปกรณ์เสริมตกแต่ง ........................................................................................................................ 1

HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ........................................................... 2

ข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise M806 .................................................................................. 2

ข้อกําหนดทางเทคนิค .................................................................................................................... 2
ขนาดของผลิตภัณฑ์ ..................................................................................................................... 3
การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง ..................................................................... 8

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน ................................................................................................ 8
ข้อกําหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า ...................................................................................... 8
การส่งเสียงรบกวน .................................................................................................... 8

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ......................................................................................................... 9

ข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .................................................................. 9

ข้อกําหนดทางเทคนิค .................................................................................................................... 9
ขนาดของผลิตภัณฑ์ ................................................................................................................... 11
การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง ................................................................... 14

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน .............................................................................................. 14
ข้อกําหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า .................................................................................... 14
การส่งเสียงรบกวน .................................................................................................. 14

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ....................................................................................................... 15

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ........................................................................................................................... 15
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู ............................................................................................................. 16
อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก ................................................................................................................................ 17

HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................... 18

ข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise M855 ...................................................................... 18

ข้อกําหนดทางเทคนิค .................................................................................................................. 18
ขนาดของผลิตภัณฑ์ ................................................................................................................... 20
การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง ................................................................... 24

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน .............................................................................................. 24
ข้อกําหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า .................................................................................... 25
การส่งเสียงรบกวน .................................................................................................. 25

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ....................................................................................................... 25

ข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................................... 25

THWW

iii

background image

ข้อกําหนดทางเทคนิค .................................................................................................................. 26
ขนาดของผลิตภัณฑ์ ................................................................................................................... 28
การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง ................................................................... 31

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน .............................................................................................. 31
ข้อกําหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า .................................................................................... 32
การส่งเสียงรบกวน .................................................................................................. 32

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ....................................................................................................... 32

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษสองถาดพร้อมที่เจาะรู ................................................................ 33
อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู ......... 34

ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์เสริมตกแต่ง ..................................................................................................................................... 35

ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์เสริม ........................................................................................................................... 35
ความจุถาดกระดาษออกสําหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ........................................................................................... 40
ความจุถาดกระดาษออกสําหรับอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก ................................................................................................ 40

2

ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง ................................................................................................... 43

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806
และ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ......................................................................................................... 44

บทนํา ..................................................................................................................................................... 44
ก่อนที่คุณจะเริ่ม .......................................................................................................................................... 44
เครื่องมือที่จําเป็น ......................................................................................................................................... 44
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ...................................................................................................... 45
ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง ................................................................... 46
ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารอง .............................................................................. 47
ขั้นตอนที่สี่: การส่งคืนชิ้นส่วน ........................................................................................................................... 49
ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าตําแหน่งเจาะรูเริ่มต้น ........................................................................................................... 49
ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น ............................................................................................................. 50

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830 .................................................................................................................................. 51

บทนํา ..................................................................................................................................................... 51
ก่อนที่คุณจะเริ่ม .......................................................................................................................................... 51
เครื่องมือที่จําเป็น ......................................................................................................................................... 51
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก ........................................................................................................... 52
ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง ........................................................................ 53
ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเสริมหรือสํารอง ................................................................................... 54
ขั้นตอนที่สี่: การส่งคืนชิ้นส่วน ........................................................................................................................... 56
ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กใน HP Embedded Web Server (EWS) .............................................. 56

1: เชื่อมต่อกับ EWS ................................................................................................................ 57
2: กําหนดค่าคุณสมบัติการเลือกกระดาษ ............................................................................................. 57
3: กําหนดค่าคุณสมบัติด้านสําหรับการพิมพ์เดียวหรือสองด้าน ........................................................................ 58
4: กําหนดค่าคุณสมบัติหนังสือเล่มเล็ก ................................................................................................ 59

iv

THWW

background image

ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น ............................................................................................................. 59

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise
M855 และ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ..................................................................................... 61

บทนํา ..................................................................................................................................................... 61
ก่อนที่คุณจะเริ่ม .......................................................................................................................................... 61
เครื่องมือที่จําเป็น ......................................................................................................................................... 61
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ...................................................................................................... 62
ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง ......................................................................... 63
ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารอง .................................................................................... 65
ขั้นตอนที่สี่: การส่งคืนชิ้นส่วน ........................................................................................................................... 66
ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าตําแหน่งเจาะรูเริ่มต้น ........................................................................................................... 67
ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น ............................................................................................................. 67

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กหรืออุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเจาะรูสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP
Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 .......................................................................................................... 69

บทนํา ..................................................................................................................................................... 69
ก่อนที่คุณจะเริ่ม .......................................................................................................................................... 69
เครื่องมือที่จําเป็น ......................................................................................................................................... 69
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก ........................................................................................................... 70
ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง ........................................................................ 71
ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเสริมหรือสํารอง ................................................................................... 73
ขั้นตอนที่สี่: การส่งคืนชิ้นส่วน ........................................................................................................................... 74
ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กใน Embedded Web Server (EWS) ................................................... 75

1: เชื่อมต่อกับ EWS ................................................................................................................ 75
2: กําหนดค่าคุณสมบัติการเลือกกระดาษ ............................................................................................. 75
3: กําหนดค่าคุณสมบัติด้านสําหรับการพิมพ์เดียวหรือสองด้าน ........................................................................ 76
4: กําหนดค่าคุณสมบัติหนังสือเล่มเล็ก ................................................................................................ 77

ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเจาะรูเริ่มต้น ........................................................................................................... 77
ขั้นตอนที่เจ็ด: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น ............................................................................................................ 78

กําหนดค่าเครื่องพิมพ์สําหรับโหมดเมล์บอกซ์หรือโหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ .............................................................................................. 79

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS): ............................................................................. 79
ขั้นตอนที่สอง: กําหนดค่าโหมดเมล์บอกซ์หรือโหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษจาก Embedded Web Server (EWS) .......................... 80
ขั้นตอนที่สาม: กําหนดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ...................................................................................... 82
ขั้นตอนที่สี่: กําหนดค่าการตั้งค่าเย็บกระดาษ/เรียงหน้า ................................................................................................. 83
ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าฟังก์ชันการเจาะรู ............................................................................................................... 84
ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าถาดกระดาษออก ............................................................................................................... 85

กําหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP สําหรับ Windows® 7, 8, 8.1 และ OS X สําหรับโหมดเมล์บอกซ์หรือโหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ ......................... 87

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 87
Windows® 8.0 และ 8.1 ......................................................................................................................... 87
OS X: ................................................................................................................................................... 87

THWW

v

background image

3

ขนาดและประเภทกระดาษที่สนับสนุนสําหรับอุปกรณ์เสริมตกแต่ง ............................................................. 89

HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ......................................................... 90
HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................... 97
การใส่กระดาษและการวางแนว ........................................................................................................................................... 104

บทนํา ................................................................................................................................................... 104
การพิมพ์หงายหน้าขึ้นและคว่ําหน้าลง .................................................................................................................. 104
การวางแนวกระดาษในถาด 1 ......................................................................................................................... 106
การวางแนวกระดาษในถาด 2, 3, 4 และถาด 5 ..................................................................................................... 108
การวางแนวกระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 3x500 แผ่น ............................................................................................. 110

4

วิธีการใช้ที่เจาะรู (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง) ................................................................................................... 113

บทนํา ..................................................................................................................................................................... 114
ตัวเลือกงานพิมพ์อุปกรณ์ ................................................................................................................................................. 115

บทนํา ................................................................................................................................................... 115
ตัวเลือกงานพิมพ์เจาะรูเท่านั้น ......................................................................................................................... 116

เจาะ 2 รู ............................................................................................................................. 116
เจาะ 3 รู ............................................................................................................................. 117
เจาะ 4 รู ............................................................................................................................. 118

ตัวเลือกงานพิมพ์เจาะรูและเย็บกระดาษ ............................................................................................................... 119

เจาะ 2 รูและเย็บกระดาษ 1 ชิ้น .................................................................................................... 119
เจาะ 2 รูและเย็บกระดาษ 2 ชิ้น .................................................................................................... 121
เจาะ 3 รูและเย็บกระดาษ 1 ชิ้น .................................................................................................... 122
เจาะ 3 รูและเย็บกระดาษ 2 ชิ้น .................................................................................................... 123
เจาะ 4 รูและเย็บกระดาษ 1 ชิ้น .................................................................................................... 125
เจาะ 4 รูและเย็บกระดาษ 2 ชิ้น .................................................................................................... 126

การเจาะรูเมื่อทําสําเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ................................................................................................. 128
การเจาะรูจากแอปพลิเคชัน Windows® (อุปกรณ์เสริม) โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP UPD หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP PCL 6 ............. 129
การเจาะรูเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชัน OS X (อุปกรณ์เสริม) โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP ............................................................................ 130

5

วิธีการใช้คุณสมบัติเย็บกระดาษ/เรียงหน้า (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง) ............................................................. 131

บทนํา ..................................................................................................................................................................... 132
ตัวเลือกงานพิมพ์อุปกรณ์ ................................................................................................................................................. 133

บทนํา ................................................................................................................................................... 133
ตัวเลือกงานพิมพ์เย็บกระดาษเท่านั้น .................................................................................................................. 134

เย็บกระดาษ 1 ชิ้น .................................................................................................................. 134
เย็บกระดาษ 2 ชิ้น .................................................................................................................. 136

ตัวเลือกงานพิมพ์เย็บกระดาษและเจาะรู ............................................................................................................... 138

เย็บกระดาษ 1 ชิ้นและเจาะ 2 รู .................................................................................................... 138
เย็บกระดาษ 1 ชิ้นและเจาะ 3 รู .................................................................................................... 140
เย็บกระดาษ 1 ชิ้นและเจาะ 4 รู .................................................................................................... 141

vi

THWW

background image

เย็บกระดาษ 2 ชิ้นและเจาะ 2 รู .................................................................................................... 142
เย็บกระดาษ 2 ชิ้นและเจาะ 3 รู .................................................................................................... 144
เย็บกระดาษ 2 ชิ้นและเจาะ 4 รู .................................................................................................... 145

การเย็บกระดาษ/เรียงหน้าเมื่อทําสําเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ............................................................................... 147
การเย็บกระดาษ/เรียงหน้าจากแอปพลิเคชัน Windows® (อุปกรณ์เสริม) โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP UPD หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP
PCL 6 .................................................................................................................................................................. 148
การเย็บกระดาษ/เรียงหน้าเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชัน OS X โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP ........................................................................... 149

6

วิธีการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง) ................................................................................... 151

บทนํา ..................................................................................................................................................................... 152
สร้างและใช้ช็อตคัทการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ............................................................................................................................. 153

สร้างช็อตคัทการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กในแอปพลิเคชัน Windows® โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP UPD หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของ
เครื่องพิมพ์ HP PCL 6 .............................................................................................................................. 153
สร้างช็อตคัทค่าล่วงหน้าการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กในแอปพลิเคชัน OS X โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP ............................................. 153
ตั้งค่าช็อตคัทการตั้งค่าแบบด่วนจาก HP Embedded Web Server (EWS) ............................................................. 154

เชื่อมต่อกับ Embedded Web Server (EWS) .......................................................................... 154
กําหนดค่าช็อตคัทการตั้งค่าแบบด่วน ................................................................................................ 155

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตั้งค่าตําแหน่งปุ่มสําหรับการตั้งค่าแบบด่วนและตัวเลือกสําหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่แผงควบคุม 155
ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าการเลือกกระดาษ ............................................................................ 156

พิมพ์หนังสือเล่มเล็กจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP UPD หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP PCL 6สําหรับ Windows® และ
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP สําหรับ Mac .................................................................................................................................... 157

Windows® ........................................................................................................................................ 157
OS X: ................................................................................................................................................ 158

สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Microsoft® Publisher (Windows®) ............................................................................................ 159

สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Microsoft® Publisher 2003 ..................................................................................... 159
สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Microsoft® Publisher 2010 หรือ 2013 ...................................................................... 160

สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Adobe® Reader XI (Windows®) ................................................................................................. 161
ทําหนังสือเล่มเล็กเมื่อทําสําเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ........................................................................................ 162

THWW

vii

background image

viii

THWW

background image

1