HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

background image

ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806
และ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise
M855 และ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กหรืออุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเจาะรูสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP
Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

กําหนดค่าเครื่องพิมพ์สําหรับโหมดเมล์บอกซ์หรือโหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ

กําหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP สําหรับ Windows® 7, 8, 8.1 และ OS X สําหรับโหมดเมล์บอกซ์หรือโหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ

THWW

43

background image

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรือ

อุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP

LaserJet Enterprise M806

และ HP LaserJet Enterprise flow MFP

M830

บทนํา

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เครื่องมือที่จําเป็น

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ