HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่สาม: กำหนดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

background image

ขั้นตอนที่สาม: กําหนดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

1

.

คลิกแท็บ

ทั่วไป

2

.

ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย ให้คลิกลิงค์

เมนูการดูแลระบบของแผงควบคุม

3

.

ในพื้นที่

เมนูการดูแลระบบของแผงควบคุม ให้ขยายรายการ การดูแลระบบ

4

.

คลิกลิงค์

การตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ เลือกการตั้งค่ารายการเพื่อกําหนดค่า:

เมนูดรอปดาวน์

โหมดการทํางาน: โหมด เมล์บอกซ์ หรือ อุปกรณ์เรียงกระดาษ

เมนูดรอปดาวน์

การเย็บกระดาษ: เลือกตําแหน่งและจํานวนลวดเย็บ ตัวเลือกเย็บเล่มมีดังต่อไปนี้:

ไม่แจ้ง

บนซ้าย

ด้านขวาบน

สองด้านซ้าย

สองด้านขวา

สองบน

สองด้านบนหรือซ้าย

เมนูดรอปดาวน์

ลวดเย็บกระดาษเหลือน้อยมาก: เลือก ดําเนินการต่อ หรือ หยุด จากเมนูดรอปดาวน์

เมนูดรอปดาวน์

การออฟเซ็ตงาน: เลือก เปิด หรือ ปิด จากเมนูดรอปดาวน์

82

บท 2 ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

เมนูดรอปดาวน์

การพิมพ์ความชื้นต่ํา: เลือก เปิด หรือ ปิด

เมนูดรอปดาวน์

การเจาะรู: เลือกตําแหน่งและจํานวนรูที่จะเจาะ ตัวเลือกการเจาะรูมีดังต่อไปนี้:

ไม่แจ้ง

สองด้านซ้ายหรือบน

สองด้านซ้าย

สองด้านขวา

สองบน

สองด้านล่าง

สี่ด้านซ้ายหรือบน

สี่ด้านซ้าย

สี่ด้านขวา

สี่ด้านบน

เมนูดรอปดาวน์

ความเร็วในการเย็บ: เลือกความเร็วในการเย็บที่เหมาะสม:

อัตโนมัติ

เร็ว

ช้า

5

.

เลื่อนไปด้านล่างของหน้า และคลิก

ตกลง