HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่สี่: กำหนดค่าการตั้งค่าเย็บกระดาษ/เรียงหน้า

background image

ขั้นตอนที่สี่: กําหนดค่าการตั้งค่าเย็บกระดาษ/เรียงหน้า

1

.

คลิกที่แถบ

ทําสําเนา/พิมพ์

2

.

ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย ให้คลิกลิงค์

การตั้งค่าสําเนา

THWW

กําหนดค่าเครื่องพิมพ์สําหรับโหมดเมล์บอกซ์หรือโหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ

83

background image

3

.

ในพื้นที่

การตั้งค่าสําเนา ให้คลิก เย็บกระดาษ/เรียงหน้า (เลื่อนหากจําเป็น)

4

.

ในพื้นที่

เย็บกระดาษ/เรียงหน้า ให้ทําดังนี้:

เลือกตําแหน่งและจํานวนลวดเย็บ ตัวเลือกเย็บเล่มมีดังต่อไปนี้:

ไม่แจ้ง

มุมซ้ายบน

มุมขวาบน

สองด้านซ้าย

สองด้านขวา

สองบน

ปล่อยค่าเริ่มต้นเป็น

เรียงหน้า หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อหยุดเรียงหน้า

5

.

คลิก Apply (ใช้)