HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู

background image

ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารอง

ขั้นตอนที่สี่: การส่งคืนชิ้นส่วน

ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าตําแหน่งเจาะรูเริ่มต้น

ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น