HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสำรอง

background image

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารอง

1

.

หากคุณยังไม่ได้ทํา ให้ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟ

ข้อควรระวัง:

ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทําการซ่อมบํารุงเครื่องพิมพ์

2

.

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับเครื่องพิมพ์

THWW

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806 และ

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

47

background image

3

.

ใช้วงแหวนปรับบนอุปกรณ์เสริมเพื่อปรับตําแหน่งอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับขอบของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

หากอุปกรณ์เสริมไม่ได้ปรับตําแหน่งให้ตรงกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง คุณอาจพบกับกระดาษติดบ่อยครั้ง

4

.

หากคุณกําลังติดตั้งอุปกรณ์เสริมครั้งแรก ให้ถอดฝาสายเคเบิลเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

48

บท 2 ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

5

.

เชื่อมต่อสายเคเบิลเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตกแต่ง

6

.

เชื่อมต่อสายไฟเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์