HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่หก: กำหนดค่าตำแหน่งเย็บเริ่มต้น

background image

ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น

1

.

ที่หน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปเพื่อกดปุ่ม

การดูแลระบบ

2

.

เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

การตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

การเย็บกระดาษ

3

.

เลือกตําแหน่งเย็บจากรายการตัวเลือก แล้วแตะปุ่ม

บันทึก

ตัวเลือกเย็บเล่มมีดังต่อไปนี้:

ไม่แจ้ง

บนซ้าย

ด้านขวาบน

สองด้านซ้าย

สองด้านขวา

สองบน

สองด้านบนหรือซ้าย

50

บท 2 ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อม

อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806

และ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

บทนํา

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เครื่องมือที่จําเป็น

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก

ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเสริมหรือสํารอง

ขั้นตอนที่สี่: การส่งคืนชิ้นส่วน

ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กใน HP Embedded Web Server (EWS)

ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น

บทนํา

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนสําหรับการติดตั้งหรือเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830

หมายเหตุ:

ในการดูวิดีโอสั้นที่แสดงขั้นตอนนี้ ให้คลิก

ที่นี่

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนอุปกรณเสริมที่ถูกต้องสําหรับอุปกรณ์เสริม แล้วไปที่

www.hp.com/buy/parts

เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

ตาราง 2-2

หมายเลขชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็ก

CZ285A

อุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กพร้อมคําแนะนําการติดตั้ง

ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กมีอยู่ ให้ไปที่

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก ในหน้า 52

ในการติดตั้งอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กใหม่ ให้ไปที่

ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง ในหน้า 53

เครื่องมือที่จําเป็น

ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนี้

THWW