HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

background image

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

หมายเหตุ:

หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ และคุณกําลังติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริม ให้ไปที่

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้ง

อุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารอง ในหน้า 47

1

.

ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดสายไฟ

ข้อควรระวัง:

ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทําการซ่อมบํารุงเครื่องพิมพ์

2

.

ถอดสายเคเบิลเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตกแต่งที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์

3

.

เปิดฝาด้านหน้าของอุปกรณ์เสริมตกแต่ง ปลดมือจับด้านล่างและกดค้างไว้ก่อน จากนั้นปลดมือจับด้านบนและกดค้างไว้ กดมือจับทั้งคู่ค้างไว้พร้อมกัน แล้วเลื่อน
อุปกรณ์เสริมตกแต่งออกจากเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง:

การไม่ทําตามคําแนะนําเหล่านี้อาจทําให้เครื่องพิมพ์ชํารุดเสียหายได้

THWW

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806 และ

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

45

background image

4

.

ถอดอุปกรณ์เสริมตกแต่งออกทั้งหมด