HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่หก: กำหนดค่าตำแหน่งเย็บเริ่มต้น

background image

ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น

1

.

ที่หน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปเพื่อกดปุ่ม

การดูแลระบบ

2

.

เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

การตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

การเย็บกระดาษ

3

.

เลือกตําแหน่งเย็บจากรายการตัวเลือก แล้วแตะปุ่ม

บันทึก

ตัวเลือกเย็บเล่มมีดังต่อไปนี้:

ไม่แจ้ง

บนซ้าย

ด้านขวาบน

THWW

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830

59

background image

สองด้านซ้าย

สองด้านขวา

สองบน

สองด้านบนหรือซ้าย

60

บท 2 ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรือ

อุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP

Color LaserJet Enterprise M855

และ HP Color LaserJet

Enterprise flow MFP M880

บทนํา

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เครื่องมือที่จําเป็น

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารอง

ขั้นตอนที่สี่: การส่งคืนชิ้นส่วน

ขั้นตอนที่ห้า: กําหนดค่าตําแหน่งเจาะรูเริ่มต้น

ขั้นตอนที่หก: กําหนดค่าตําแหน่งเย็บเริ่มต้น

บทนํา

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนสําหรับการติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise M855 และ
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880

หมายเหตุ:

ในการดูวิดีโอสั้นที่แสดงขั้นตอนนี้ ให้คลิก

ที่นี่

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนอุปกรณเสริมที่ถูกต้องสําหรับอุปกรณ์เสริมของคุณ แล้วไปที่

www.hp.com/buy/parts

เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

ตาราง 2-3

หมายเลขชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

A2W80A

อุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมคําแนะนําการติดตั้ง

A2W82A

อุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู 2/4 พร้อมคําแนะนําการติดตั้ง

ในการเปลี่ยนอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษที่มีอยู่ ให้ไปที่

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ในหน้า 62

ในการติดตั้งมีอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษใหม่ ให้ไปที่

ขั้นตอนที่สอง: นําอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารองออกจากกล่อง ในหน้า 63

เครื่องมือที่จําเป็น

ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนี้

THWW