HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 3: กำหนดค่าคุณสมบัติด้านสำหรับการพิมพ์เดียวหรือสองด้าน

background image

กําหนดค่าคุณสมบัติด้านสําหรับการพิมพ์เดียวหรือสองด้าน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกําหนดว่าจะพิมพ์เอกสารต้นฉบับบนกระดาษด้านเดียวหรือสองด้าน และสําเนาควรพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือสองด้าน ตัวอย่างเช่น เลือก

ต้นฉบับ 1

ด้าน งานพิมพ์ 2 ด้าน

เมื่อเอกสารต้นฉบับเป็นแบบด้านเดียวแต่คุณต้องการสําเนาแบบสองด้าน

1

.

ค้นหาไอคอน

ด้าน

และคลิก

58

บท 2 ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

2

.

เลือก

ต้นฉบับ 1 ด้าน งานพิมพ์ 2 ด้าน

หรือการตั้งค่าที่เหมาะสมสําหรับเอกสารต้นฉบับที่ใช้

3

.

คลิก

Apply

(ใช้)

4: