HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสำรอง

background image

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรือสํารอง

1

.

หากยังไม่ได้ทํา ให้ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟ

ข้อควรระวัง:

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทําการซ่อมบํารุงเครื่องพิมพ์

a

. ถอดตะปูควงสองตัว

b

. ถอดฝาหนึ่งฝา (หมายเลข 1) ถอดแท็บหนึ่งตัว แล้วถอดถาดหนึ่งถาด (หมายเลข 2)

c

. ติดตั้ง IPTU (หมายเลข 1) แล้วติดตั้งฝาอุปกรณ์เข้าเล่ม (หมายเลข 2)

THWW

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมเย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise

M855 และ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

65

background image

2

.

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับเครื่องพิมพ์

3

.

ใช้วงแหวนปรับบนอุปกรณ์เสริมเพื่อปรับตําแหน่งอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับขอบของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

หากอุปกรณ์เสริมไม่ได้ปรับตําแหน่งให้ตรงกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง อาจเกิดกระดาษติดบ่อยครั้ง

4

.

เชื่อมต่อสายเคเบิลเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตกแต่ง

5

.

เชื่อมต่อสายไฟเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์