HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 2: กำหนดค่าคุณสมบัติการเลือกกระดาษ

background image

2: กําหนดค่าคุณสมบัติการเลือกกระดาษ

3: กําหนดค่าคุณสมบัติด้านสําหรับการพิมพ์เดียวหรือสองด้าน

4: กําหนดค่าคุณสมบัติหนังสือเล่มเล็ก

1:

เชื่อมต่อกับ EWS

1

.

จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย

เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

2

.

เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม

Enter

บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

EWS จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ:

หากเว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความ There is a problem with this website

’s security certificate (ใบรับรอง

ความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้มีปัญหา) เมื่อพยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้
ต่อ (ไม่แนะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนํา)) จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ขณะ
นําทางภายใน EWS ของเครื่องพิมพ์ HP หากข้อผิดพลาดนี้เกิดภายนอก EWS ของเครื่องพิมพ์ HP คอมพิวเตอร์อาจมีความเสี่ยง

หมายเหตุ:

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบอาจต้องการเพิ่มรหัสผ่านเพื่อจํากัดการเข้าถึง EWS คลิก

ที่นี่

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

2:

กําหนดค่าคุณสมบัติการเลือกกระดาษ

เลือกถาดที่มีประเภทและขนาดกระดาษเหมาะสมกับงาน หรือเลือก

เลือกอัตโนมัติ

เพื่อเลือกถาดตามการกําหนดค่าถาด

THWW

ติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กหรืออุปกรณ์เสริมทําหนังสือเล่มเล็กเจาะรูสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP

Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

75

background image

1

.

คลิกที่แถบ

ทําสําเนา/พิมพ์

2

.

ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย ให้คลิก

การตั้งค่าสําเนา

ตั้งค่าเหล่านี้สามารถเขียนทับด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ข้อกําหนดของไฟล์ ฯลฯ

3

.

ในพื้นที่

การตั้งค่าสําเนา

ให้ตั้งค่าขนาดกระดาษ ตัวอย่างเช่น Ledgerหรือ A3 279 x 420 มม. โดยการคลิกไอคอน

การเลือกกระดาษ

เลือกถาดที่เหมาะ

สมกับขนาดกระดาษที่ใส่ไว้

4

.

คลิก

Apply

(ใช้)

3: