HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริม

background image

ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์เสริม

ตาราง 1-21

ข้อมูลจําเพาะของการเย็บเล่มและเรียงกระดาษ (อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก)

รายการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

วิธีการเรียงกระดาษ

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830, HP Color LaserJet
Enterprise M855 และ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ทั้งหมดมีอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียง
กระดาษ

การเรียงกระดาษ

คว่ําหน้าลง

หงายหน้าขึ้น

1

ความจุกระดาษ

รูปแบบกระดาษ

ตัดเป็นแผ่น

กระดาษพิเศษ

ซองจดหมาย, ฟิล์ม OHT, กระดาษสี, กระดาษฉลาก, กระดาษหนา

น้ําหนักกระดาษ

60 g/m

2

ถึง 220 g/m

2

ขนาดกระดาษ

ทิศทางการป้อน: HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet
Enterprise flow MFP M830

98 x 312 มม.

ทิศทางการป้อน: HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP
Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

98.4 x 320 มม.

ความยาวของกระดาษขนาดใหญ่ >=
221 มม.

ความยาวสูงสุดของกระดาษขนาดเล็ก:
<221 มม.

ทิศทางการป้อนขวาง: HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet
Enterprise flow MFP M830

191 x 635 มม.

ทิศทางการป้อนขวาง: HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP
Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

152.4 x 457.2 มม.

Mode (โหมด)

ไม่เรียง, ออฟเซ็ตงาน, เรียงลวดเย็บ

THWW

ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

35

background image

ตาราง 1-21

ข้อมูลจําเพาะของการเย็บเล่มและเรียงกระดาษ (อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก)

(ต่อ)

รายการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

ขนาดกระดาษ

ไม่เรียง

A3, A4, A4–R, A5 B4, B5, LDR, LGL, LTR, LTR-R, EXE-R, 8K
270 x 390 มม., 16K 195 x 270 มม., Oficio 8.5 x 13, Oficio
216 x 340 มม., ขนาดที่กําหนดเอง

ขนาดใหญ่: A3, B4, A4–R, LDR,
LGL, LTR-R

ขนาดเล็ก: A4, B5–R, A5–R, LTR,
EXE-R

ออฟเซ็ตงาน

A3, A4, A4–R, B4, LDR, LGL, LTR, LTR-R, 8K 270 x 390 มม.,
Oficio 8.5 x 13, Oficio 216 x 340 มม., ขนาดที่กําหนดเอง

เรียงลวดเย็บ

A3, A4, A4–R, B4, LDR, LGL, LTR, LTR-R, 8K 270 x 390 มม.,
Oficio 8.5 x 13, Oficio 216 x 340 มม.

ความจุของการเรียงกระดาษ

ไม่เรียง, ออฟเซ็ตงาน

ถาดกระดาษออก 1

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษขนาดใหญ่:
65 มม.

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษขนาดเล็ก:
130 มม.

ถาดกระดาษออก 2

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษขนาดใหญ่:
65 มม.

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษขนาดเล็ก:
170 มม.

เรียงลวดเย็บ

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษขนาดใหญ่: 130 มม.

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษขนาดเล็ก: 130 มม.

50 สําเนาหรือน้อยกว่า

กระดาษพิเศษ

ไม่ได้ระบุ

การเรียงกระดาษแบบผสม

ไม่เรียง

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

60 g/m

2

ถึง 80 g/m

2

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษ: 73.5 มม. ไม่รับประกันความจุของการเรียงกระดาษ

และจัดทําไว้สําหรับการอ้างอิงเท่านั้น

กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา 61 ถึง
220 g/m

2

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษ: 73.5 มม.

กระดาษพิเศษ

ไม่ได้ระบุ

ออฟเซ็ตงาน

ไม่ได้ระบุ

เรียงลวดเย็บ

ความสูงสูงสุดของปึกกระดาษ: 130 มม., 50 สําเนาหรือน้อยกว่า

ตําแหน่งการเย็บเล่ม

การเย็บเล่มด้านหน้า 1 จุด, การเย็บเล่มด้านหลัง 1 จุด, การเย็บเล่ม 2 จุด

สําหรับตัวเลือก 2 ลวดเย็บ ลวดเย็บจะถูก
วางทีละชิ้น

การเย็บกระดาษ

โดยการหมุนตัวยึด

อุปกรณ์สิ้นเปลืองลวดเย็บ

ตลับลวดเย็บพิเศษ (ลวดเย็บ 5000 ชิ้น)

ตรวจพบลวดเย็บใกล้หมด

ให้มา: คําเตือนลวดเย็บเหลือน้อยถูกส่งหลังจากตรวจพบว่าลวดเย็บใกล้หมด

เหลือลวดเย็บประมาณ 40 ชิ้น

การตรวจจับลวดเย็บ

ให้มา

การเย็บเล่มด้วยตนเอง

ไม่ได้ให้มา

36

บท 1 มุมมองอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

ตาราง 1-21

ข้อมูลจําเพาะของการเย็บเล่มและเรียงกระดาษ (อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก)

(ต่อ)

รายการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

ความจุของลวดเย็บ

ขนาดใหญ่: 2 ถึง 30 แผ่น 2 แผ่น
สําหรับกระดาษ 199 g/m

2

และ 28

แผ่นสําหรับกระดาษ 80 g/m

2

สูงสุด:

30 แผ่น

A4

A3

Letter

Legal

Oficio (8.5 x 13)

11 x 17

B4 (JIS)

Oficio (216 x 340)

8K (270 x 390)

กระดาษธรรมดา: 60 g/m

2

ถึง 81 g/m

2

: 30 แผ่น

ความหนาของการเย็บเล่ม: 5.5
มม. หรือน้อยกว่า

รวมถึงหน้าปก 2 หน้า ยกเว้น
กระดาษหนาพิเศษเมื่อใช้โหมดหน้า
ปก

กระดาษธรรมดา: 82 g/m

2

ถึง 90 g/m

2

: 22 แผ่น

กระดาษหนา: 91 g/m

2

ถึง 105 g/m

2

: 11 แผ่น

กระดาษหนา: 106 g/m

2

ถึง 120 g/m

2

: 9 แผ่น

กระดาษหนา: 121 g/m

2

ถึง 163 g/m

2

: 8 แผ่น

กระดาษหนาพิเศษ: 164 g/m

2

ถึง 199 g/m

2

: 6 แผ่น

กระดาษหนาพิเศษ: 200 g/m

2

ถึง 220 g/m

2

: 5 แผ่น

ขนาดเล็ก: 2 ถึง 50 แผ่น 2 แผ่นสําหรับ
กระดาษ 199 g/m

2

และ 48 แผ่น

สําหรับกระดาษ 80 g/m

2

สูงสุด: รวม

50 แผ่น

Letter (แนวนอน)

A4 (แนวนอน)

5 x 8

กระดาษธรรมดา: 60 g/m

2

ถึง 81 g/m

2

: 50 แผ่น

กระดาษธรรมดา: 82 g/m

2

ถึง 90 g/m

2

: 44 แผ่น

กระดาษหนา: 91 g/m

2

ถึง 105 g/m

2

: 18 แผ่น

กระดาษหนา: 106 g/m

2

ถึง 148 g/m

2

: 18 แผ่น

กระดาษหนา: 149 g/m

2

ถึง 163 g/m

2

: 13 แผ่น

กระดาษหนาพิเศษ: 164 g/m

2

ถึง 199 g/m

2

: 12 แผ่น

กระดาษหนาพิเศษ: 200 g/m

2

ถึง 220 g/m

2

: 5 แผ่น

กระดาษมัน

กระดาษมัน: 91 g/m

2

ถึง 130 g/m

2

: 8 แผ่น

กระดาษมัน: 131 g/m

2

ถึง 220 g/m

2

: 5 แผ่น

ฟังก์ชันการทดสอบตัวเอง

ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เย็บเล่มล้มเหลว ถาดล้มเหลว และตรวจพบกระดาษ ฯลฯ

ขนาด

W: 662 มม. x D: 657 มม. x H: 1063 มม.

น้ําหนัก

ประมาณ 54 กก.

แหล่งจ่ายไฟ

จากเครื่องพิมพ์ (24VDC)

การใช้พลังงานสูงสุด

20 W หรือน้อยกว่าระหว่างสแตนด์บาย 20 W หรือน้อยกว่าขณะใช้งาน

1

หงายหน้าขึ้นสนับสนุนโดย HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 เท่านั้น

THWW

ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

37

background image

Direction

of delivery

5 –/+2 mm

Front 1-point

stapling

Direction

of delivery

5 –/+2 mm

Rear 1-point

stapling

Direction

of delivery

1 mm or less

2-point

stapling

Direction

of delivery

2-point

stapling

5 –/+2 mm

Direction

of delivery

LGL, LTR-R :

Y1

:

Y2

4.5 –/+4 mm
162.5 –/+4 mm

LDR, LTR

:

Y1

:

Y2

74.2 –/+4 mm
194.2 –/+4 mm

B4

:

Y1

:

Y2

63 –/+4 mm
183 –/+4 mm

A4R

:

Y1

:

Y2

39.5 –/+4 mm
159.5 –/+4 mm

2-point

stapling

Y1

Y2

A3, A4

:

Y1

:

Y2

83 –/+4 mm
203 –/+4 mm

ตาราง 1-22

ข้อมูลจําเพาะสําหรับการทําหนังสือเล่มเล็กทํา (อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กเท่านั้น)

รายการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

วิธีการเย็บเล่ม

การเย็บเล่มตรงกลาง (พับแบบคู่)

ขนาดกระดาษ

A3, B4, A4–R, LDR, LGL, LTR-R, Oficio (216 x 340), Oficio (8.5 x 13)

น้ําหนักกระดาษ

60 g/m

2

ถึง 220 g/m

2

38

บท 1 มุมมองอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

ตาราง 1-22

ข้อมูลจําเพาะสําหรับการทําหนังสือเล่มเล็กทํา (อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กเท่านั้น) (ต่อ)

รายการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความจุของการเรียงกระดาษ

น้ําหนักกระดาษ

ขนาดกระดาษ

1

ถึง 5 แผ่น

1

ถึง 10 แผ่น

11

ถึง 15 แผ่น

กระดาษธรรมดา: 60 g/m

2

ถึง

81 g/m

2

A4R, LTR-R

20 สําเนา

10 สําเนา

10 สําเนา

LGL

10 สําเนา

10 สําเนา

5 สําเนา

A3, B4, LDR

25 สําเนา

15 สําเนา

10 สําเนา

กระดาษธรรมดา: 82 g/m

2

ถึง

90 g/m

2

A4R, LTR-R

20 สําเนา

10 สําเนา

LGL

10 สําเนา

10 สําเนา

A3, B4, LDR

25 สําเนา

15 สําเนา

กระดาษธรรมดา: 91 g/m

2

ถึง

105 g/m

2

ขนาดใหญ่

10 สําเนา

10 สําเนา

กระดาษธรรมดา: 106 g/m

2

ถึง 220 g/m

2

ขนาดใหญ่

10 สําเนา

กระดาษมัน: 91 g/m

2

ถึง

220 g/m

2

ขนาดใหญ่

10 สําเนา

ความจุของการพับ

ไม่มีการเย็บเล่ม: 1 แผ่น

มีการเย็บเล่ม: 2 ถึง 15 แผ่น

ตําแหน่งการเย็บเล่ม

2 จุด (การกระจายตรงกลาง, ระยะห่างคงที่)

การรองรับลวดเย็บ

ลวดเย็บ 2000 ชิ้น

อุปกรณ์สิ้นเปลืองลวดเย็บ

ตลับพิเศษ

ลวดเย็บกระดาษ

ลวดเย็บพิเศษ

การตรวจจับลวดเย็บ

ให้มา

การเย็บเล่มด้วยตนเอง

ไม่ได้ให้มา

วิธีการพับ

หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง

โหมดการพับ

พับแบบคู่

ตําแหน่งการพับ

ตรงกลางกระดาษ

การปรับตําแหน่ง

ให้มา

แหล่งจ่ายไฟ

จากชุดอุปกรณ์เรียงกระดาษ (24VDC)

THWW

ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

39

background image

Paper Size

L1

L2

L3

A3

88.5 mm

208.5 mm

210.0 mm

B4

68.5 mm

188.5 mm

182.0 mm

A4R

45.0 mm

165.0 mm

148.5 mm

LDR

79.7 mm

199.7 mm

216.0 mm

LGL

48.0 mm

168.0 mm

177.8 mm

LTR-R

48.0 mm

168.0 mm

139.7 mm

L3 –/+ 1 mm

L2 –/+ 2 mm

L1 –/+ 2 mm