HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - การส่งเสียงรบกวน

background image

การส่งเสียงรบกวน

HP LaserJet Enterprise M806

1

8

บท 1 มุมมองอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW

background image

ระดับพลังเสียง

ขณะพิมพ์ (56 ppm)

Ready (พร้อม)

ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296

L

WAd

= 7.2 Bels (A) [72 dB(A)]

L

WAd

= 5.4 Bels (A) [54 dB(A)]

ระดับแรงดันเสียง - ตําแหน่งใกล้เคียง

ขณะพิมพ์ (56 ppm)

Ready (พร้อม)

ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296

L

pAm

= 55 dB(A)

L

pAm

= 37 dB(A)

1

ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP LaserJet Enterprise M806x+, , ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 56 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตาราง 1-5

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน

สภาพแวดล้อม

แนะนํา

อนุญาต

อุณหภูมิ

17° ถึง 25°C

15° ถึง 35°C

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)

10% ถึง 80% RH

ความสูง

ไม่มี

0 ถึง 3048 ม.

ข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

ข้อกําหนดทางเทคนิค

ขนาดของผลิตภัณฑ์

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง