HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู

background image

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู

2

3

4

5

1

7

6

8

9

1

ถาดกระดาษออกสําหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

2

ช่องกระดาษออกสําหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

3

ฝาด้านหน้า

4

ฝาครอบด้านบน

5

สลักปลดล็อคด้านบน

6

ที่เจาะรู

7

ถาดรองเศษกระดาษ

8

อุปกรณ์เย็บเล่ม 1

9

สลักปลดล็อคด้านล่าง

16

บท 1 มุมมองอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

THWW