HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ทำหนังสือเล่มเล็กเมื่อทำสำเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

background image

ทําหนังสือเล่มเล็กเมื่อทําสําเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษ

อัตโนมัติ (ADF)

ในการทําสําเนาเป็นหนังสือเล่มเล็กและพิมพ์หนังสือเล่มเล็กจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ต้องกําหนดค่าการตั้งค่ารูปแบบหนังสือเล่มเล็ก

1

.

บนหน้าจอหลักของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะ

สําเนา

2

.

ในเมนู

สําเนา

ให้เลื่อนและแตะ

หนังสือเล่มเล็ก

และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก

หมายเหตุ:

ในการพับและเย็บ (เย็บกระดาษ) หนังสือเล่มเล็ก ให้เลือกกล่อง

พับและเย็บ

เพื่อเปิดฟังก์ชันนี้

3

.

ในการตั้งค่าประเภทกระดาษ ให้แตะ

ขนาดต้นฉบับ

และตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

a

. เลือกประเภทกระดาษสําหรับหนังสือเล่มเล็ก มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ต้นฉบับ 1 ด้าน, พิมพ์ 1 ด้าน

ต้นฉบับ 2 ด้าน, พิมพ์ 2 ด้าน

ต้นฉบับ 1 ด้าน, พิมพ์ 2 ด้าน

ต้นฉบับ 2 ด้าน, พิมพ์ 1 ด้าน

หมายเหตุ:

เมื่อคุณใส่ขนาดแบบผสมลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ต้องจัดเรียงทุกหน้าให้ชิดกับตัวกั้นด้านหลังในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

b

. หากเลือกงานพิมพ์ 2 ด้าน ให้แตะ

การวางแนวกระดาษ

และเลือกงานพิมพ์ 2 ด้าน:

รูปแบบหนังสือ

: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น และด้านหลังของสําเนาจะถูกพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ใช้ตัวเลือกนี้สําหรับต้นฉบับ

และสําเนาที่เย็บเล่มตรงขอบด้านซ้าย

รูปแบบการพลิก

: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบกลับหัว และด้านหลังของสําเนาจะถูกพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ใช้ตัวเลือกนี้สําหรับต้นฉบับ

และสําเนาที่เย็บเล่มตรงขอบด้านบน

ต้นฉบับลักษณะหนังสือ, สําเนาลักษณะการพลิก

: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น แต่ด้านหลังของสําเนาจะถูกพิมพ์แบบกลับหัว ใช้

ตัวเลือกนี้สําหรับต้นฉบับที่เย็บเล่มตรงขอบด้านซ้าย แต่สําเนาจะเย็บเล่มตรงขอบด้านบน

ต้นฉบับลักษณะการพลิก, สําเนาลักษณะหนังสือ

: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบกลับหัว แต่ด้านหลังของสําเนาจะถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น ใช้

ตัวเลือกนี้สําหรับต้นฉบับที่เย็บเล่มตรงขอบด้านบน แต่สําเนาจะเย็บเล่มตรงขอบด้านซ้าย

หมายเหตุ:

หน้าจอ

การวางแนวกระดาษ

มีตัวเลือกเปลี่ยนการวางแนวกระดาษเริ่มต้น

แนวตั้ง

เป็น

แนวนอน

c

. แตะ

OK

บนหน้าจอการวางแนวกระดาษเนื้อหา และแตะ

OK

บนหน้าจอด้านเพื่อกลับไปยังหน้าจอหนังสือเล่มเล็ก

4

.

ในการตั้งค่างานพิมพ์ด้าน ให้แตะ

ด้าน

และเลือกงานพิมพ์ที่เหมาะสม

แตะ

การวางแนวกระดาษ

เพื่อเลือกแนวตั้ง/แนวนอนและการวางแนวกระดาษด้านหลัง

หมายเหตุ:

สําหรับหนังสือเล่มเล็ก เอกสารต้นฉบับอยู่บนด้านเดียวของกระดาษ A4 210 x 297 มม. หรือ Letter 216 x 279 มม. แผ่นเดียว

หากเป็นเช่นนั้น ให้เลือกต้นฉบับ 1 ด้าน, งานพิมพ์ 2 ด้าน

5

.

ในการถาดที่มีประเภทกระดาษที่เหมาะสมที่จะใช้ ให้แตะ

การเลือกกระดาษ

และตั้งค่าถาดที่จะใช้ แตะ

OK

162 บท 6 วิธีการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง)

THWW

background image

6

.

ที่มุมขวาบน ให้แตะกล่อง

สําเนา

และป้อนจํานวนสําเนาที่ต้องการ

7

.

แตะ

สําเนา

สีเขียวบนแผงควบคุมเพื่อพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

THWW

ทําหนังสือเล่มเล็กเมื่อทําสําเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) 163

background image

164 บท 6 วิธีการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง)

THWW