HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Adobe® Reader XI (Windows®)

background image

สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Adobe® Reader XI (Windows®)

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะพิมพ์เอกสาร PDF 20 หน้า เอกสารต้นฉบับเป็นขนาด Letter การวางกระดาษในแนวตั้ง เอกสารจะพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กบนกระดาษ 11 x
17 เย็บสัน (ลวดเย็บสองชิ้น) ตรงกลางของเอกสาร อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก/อุปกรณ์ตกแต่งเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นใน Adobe®

Reader XI.

หมายเหตุ:

หากเลือกปุ่ม Booklet ใน Adobe® Reader XI และทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ ลําดับหน้าของหนังสือเล่มเล็กจะไม่ถูกต้อง ทําตามขั้นตอนด้าน

ล่างเพื่อทําให้ลําดับหน้าถูกต้องเท่านั้น

หมายเหตุ:

ในตัวอย่างนี้ หน้าขนาด Letter สองหน้าจะพิมพ์บนกระดาษ 11 x 17 เพื่อสร้างหนังสือเล่มเล็ก 8.5x11

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการกําหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสาร:

1

.

ในแอปพลิเคชัน ให้เลือก File (ไฟล์) และ Print (พิมพ์)

2

.

เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

3

.

คลิก Properties (คุณสมบัติ) กล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสารจะเปิดขึ้น

4

.

คลิกแท็บ

กระดาษ/คุณภาพ และเลือกขนาดกระดาษสําหรับหน้าที่พิมพ์แต่ละหน้า นี่คือขนาดหน้าของเอกสารต้นฉบับ ในตัวอย่างนี้ เลือกขนาด

Letter

5

.

คลิกแท็บ

ตกแต่ง ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

a

. ปล่อยตัวเลือกเริ่มต้นเป็นใช้งาน พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

b

. ในเมนูดรอปดาวน์ รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ให้เลือก การเย็บเล่มด้านซ้าย

c

. ในเมนูดรอปดาวน์ จํานวนหน้าต่อแผ่น ให้เลือก 2 หน้าต่อแผ่น

d

. ปล่อยการวางแนวกระดาษเริ่มต้นเป็น แนวตั้ง

6

.

คลิกแท็บ

ลักษณะ

7

.

เลือกปุ่มวิทยุ

พิมพ์เอกสารบน และเลือก 11 x 17 ในเมนูดรอปดาวน์ นี่คือขนาดของกระดาษที่จะพิมพ์

8

.

คลิกแท็บ

เอาต์พุต และในเมนูดรอปดาวน์ เย็บกระดาษ ให้เลือก พับและเย็บ (ซึ่งจะพับและเย็บหนังสือเล่มเล็ก)

9

.

คลิก

ตกลง กล่องโต้ตอบเอกสารจะปิด

10

.

ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้คลิก

ตกลง หนังสือเล่มเล็กจะพิมพ์ตามลําดับที่ถูกต้อง

THWW

สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Adobe® Reader XI (Windows®) 161