HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Microsoft® Publisher 2010 หรือ 2013

background image

สร้างหนังสือเล่มเล็กใน Microsoft® Publisher 2010 หรือ 2013

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะพิมพ์เอกสาร PDF 20 หน้า เอกสารต้นฉบับเป็นขนาด Letter การวางกระดาษในแนวตั้ง เอกสารจะพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กบนกระดาษ 11 x
17 เย็บสัน (ลวดเย็บสองชิ้น) ตรงกลางของเอกสาร อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก/อุปกรณ์ตกแต่งเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นใน Publisher

1

.

หลังจากหนังสือเล่มเล็กถูกสร้างขึ้นใน Publisher 2010 หรือ 2013 ให้คลิกแท็บ Page Design (ออกแบบหน้า)

2

.

บน Ribbon เมนู ให้คลิกลูกศร Size (ขนาด) กล่องโต้ตอบ Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) จะเปิดขึ้น

3

.

จากเมนูดรอปดาวน์ Layout type (ชนิดเค้าโครง) ให้เลือก Booklet (สมุดขนาดเล็ก)

4

.

ในแอปพลิเคชัน ให้เลือก File (ไฟล์) แล้วคลิก Print (พิมพ์)

5

.

เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

6

.

คลิก Properties (คุณสมบัติ) กล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสารจะเปิดขึ้น

7

.

คลิกแท็บ

กระดาษ/คุณภาพ และเลือกขนาดกระดาษสําหรับหน้าที่พิมพ์แต่ละหน้า นี่คือขนาดหน้าของเอกสารต้นฉบับ ในตัวอย่างนี้ เลือกขนาด

Letter

8

.

คลิกแท็บ

ตกแต่ง และตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

a

. ปล่อยตัวเลือกเริ่มต้นเป็น พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

b

. ในเมนูดรอปดาวน์ รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ให้เลือก การเย็บเล่มด้านซ้าย

c

. ในเมนูดรอปดาวน์ จํานวนหน้าต่อแผ่น ให้เลือก 2 หน้าต่อแผ่น

d

. ปล่อยการวางแนวกระดาษเริ่มต้นเป็น แนวตั้ง

9

.

คลิกแท็บ

ลักษณะ

10

.

เลือกปุ่มวิทยุ

พิมพ์เอกสารบน และเลือก 11 x 17 ในเมนูดรอปดาวน์ นี่คือขนาดของกระดาษที่จะพิมพ์

11

.

คลิกแท็บ

เอาต์พุต และในเมนูดรอปดาวน์ เย็บกระดาษ ให้เลือก พับและเย็บ (ซึ่งจะพับและเย็บหนังสือเล่มเล็ก)

12

.

คลิก

ตกลง กล่องโต้ตอบเอกสารจะปิด

13

.

ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้คลิก

ตกลง หนังสือเล่มเล็กจะพิมพ์ตามลําดับที่ถูกต้อง

160 บท 6 วิธีการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง)

THWW