HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - กำหนดค่าช็อตคัทการตั้งค่าแบบด่วน

background image

กําหนดค่าช็อตคัทการตั้งค่าแบบด่วน

การตั้งค่าแบบด่วนแต่ละค่ามีอยู่ทั้งในหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ หรือภายในแอปพลิเคชันการตั้งค่าแบบด่วน การตั้งค่าแบบด่วนแต่ละค่าต้องมีชื่อและคําอธิบาย เนื่องจาก
ช่วยให้ผู้ใช้ที่แผงควบคุมเข้าใจการตั้งค่าแบบด่วน

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตั้งค่าตําแหน่งปุ่มสําหรับการตั้งค่าแบบด่วนและตัวเลือกสําหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่แผงควบคุม

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าการเลือกกระดาษ