HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าการเลือกกระดาษ

background image

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าการเลือกกระดาษ

เลื่อนไปที่

การเลือกกระดาษ และเลือกถาดที่มีขนาดกระดาษที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เลือกถาด 1: Ledger หรือ A3 (297 x 420 มม.).

156 บท 6 วิธีการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง)

THWW

background image

พิมพ์หนังสือเล่มเล็กจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

HP UPD

หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP PCL 6สําหรับ

Windows®

และไดรเวอร์การพิมพ์ HP สําหรับ Mac

Windows®

OS X:

Windows®

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะพิมพ์เอกสาร PDF 20 หน้า เอกสารต้นฉบับเป็นขนาด Letter การวางกระดาษในแนวตั้ง เอกสารจะพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กบนกระดาษ 11 x
17 เย็บสัน (ลวดเย็บสองชิ้น) ตรงกลางของเอกสาร อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก/อุปกรณ์ตกแต่งเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นในแอปพลิเคชัน การตั้งค่า
หนังสือเล่มเล็กทั้งหมดจะถูกเลือกในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1

.

ในแอปพลิเคชัน ให้เลือก File (ไฟล์) แล้วคลิก Print (พิมพ์)

2

.

เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

3

.

คลิก Properties (คุณสมบัติ) กล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสารจะเปิดขึ้น

4

.

คลิกแท็บ

กระดาษ/คุณภาพ และเลือกขนาดกระดาษสําหรับหน้าที่พิมพ์แต่ละหน้า นี่คือขนาดหน้าของเอกสารต้นฉบับ ในตัวอย่างนี้ เลือกขนาด

Letter

5

.

คลิกแท็บ

ตกแต่ง และตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

a

. ปล่อยตัวเลือกเริ่มต้นเป็นใช้งาน พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

b

. ในเมนูดรอปดาวน์ รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ให้เลือก การเย็บเล่มด้านซ้าย

c

. ในเมนูดรอปดาวน์ จํานวนหน้าต่อแผ่น ให้เลือก 2 หน้าต่อแผ่น

d

. ปล่อยการวางแนวกระดาษเริ่มต้นเป็น แนวตั้ง

6

.

คลิกแท็บ

ลักษณะ

7

.

เลือกปุ่มวิทยุ

พิมพ์เอกสารบน และเลือก 11 x 17 ในเมนูดรอปดาวน์ นี่คือขนาดของกระดาษที่จะพิมพ์

8

.

คลิกแท็บ

เอาต์พุต และในเมนูดรอปดาวน์ เย็บกระดาษ ให้เลือก พับและเย็บ (ซึ่งจะพับและเย็บหนังสือเล่มเล็ก)

9

.

คลิก

ตกลง กล่องโต้ตอบเอกสารจะปิด

10

.

ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้คลิก

ตกลง หนังสือเล่มเล็กจะพิมพ์ตามลําดับที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:

ตัวเลือกพับและเย็บในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ซึ่งพับและเย็บหนังสือเล่มเล็กโดยอัตโนมัติจะใช้ได้เมื่ออุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็กเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

เท่านั้น

THWW