HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - เชื่อมต่อกับ Embedded Web Server (EWS)

background image

เชื่อมต่อกับ Embedded Web Server (EWS)

1

.

จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย

เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

154 บท 6 วิธีการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง)

THWW

background image

2

.

เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม

Enter

บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS

จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ:

หากเว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความ There is a problem with this website

’s security certificate (ใบรับรอง

ความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้มีปัญหา) เมื่อพยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้
ต่อ (ไม่แนะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนํา)) จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ขณะ
นําทางภายใน EWS ของเครื่องพิมพ์ HP หากข้อผิดพลาดนี้เกิดภายนอก EWS ของเครื่องพิมพ์ HP คอมพิวเตอร์อาจมีความเสี่ยง

หมายเหตุ:

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบอาจต้องการเพิ่มรหัสผ่านเพื่อจํากัดการเข้าถึง EWS คลิก

ที่นี่

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม