HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - สร้างช็อตคัทค่าล่วงหน้าการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กในแอปพลิเคชัน OS X โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP

background image

สร้างช็อตคัทค่าล่วงหน้าการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กในแอปพลิเคชัน OS X โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP

ตั้งค่าช็อตคัทการตั้งค่าแบบด่วนจาก HP Embedded Web Server (EWS)

สร้างช็อตคัทการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กในแอปพลิเคชัน Windows® โดยใช้ไดรเวอร์

การพิมพ์ HP UPD หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP PCL 6

1

.

ในแอปพลิเคชัน ให้เลือกตัวเลือก

พิมพ์

2

.

เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3

.

คลิกแท็บ

ช็อตคัทสําหรับการพิมพ์

4

.

เลือกช็อตคัทการพิมพ์

a

. ในการใช้ช็อตคัทที่มีอยู่ ให้เลือกช็อตคัทจากรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ

b

. ในการสร้างช็อตคัทใหม่ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

i

.

ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้เลือกช็อตคัทที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน

ii

. ทางด้านขวาของหน้าจอ ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์สําหรับช็อตคัทใหม่

หมายเหตุ:

เลือกช็อตคัทก่อนปรับการตั้งค่าทางด้านขวาของหน้าจอเสมอ หากคุณปรับการตั้งค่า และเลือกช็อตคัท การปรับค่าทั้งหมดจะ

สูญหายไป

iii

. คลิกปุ่ม บันทึกเป็น

iv

. ป้อนชื่อของช็อตคัท แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

5

.

คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร) ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม OK
(ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน

สร้างช็อตคัทค่าล่วงหน้าการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กในแอปพลิเคชัน OS X โดยใช้

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP

1

.

ในแอปพลิเคชัน ให้เลือก File

2

.

เลือก Print และภายใต้ Printer ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม

3

.

ทําการเลือกที่เหมาะสมสําหรับค่าล่วงหน้าไดรเวอร์:

THWW

สร้างและใช้ช็อตคัทการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก 153

background image

a

. สําหรับ Presets ให้เลือก Save Current Settings as Preset...

b

. สําหรับ Preset Name ให้พิมพ์ชื่อสําหรับค่าล่วงหน้า

c

. สําหรับ Preset Available For ให้เลือก Only this printer หรือ All printers

4

.

เลือก OK