HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - การเจาะรูเมื่อทำสำเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

background image

การเจาะรูเมื่อทําสําเนาจากอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษอัตโนมัติ

(ADF)

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกําหนดค่าเริ่มต้นสําหรับการเจาะรูเมื่อทําสําเนาที่เครื่องพิมพ์

1

.

บนหน้าจอหลักของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะ

สําเนา

2

.

ในหน้าจอ

สําเนา

ให้เลื่อนและแตะ

เจาะรู

และเลือกตําแหน่งและจํานวนรูที่จะเจาะ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ไม่แจ้ง

สองด้านซ้ายหรือบน

สองด้านซ้าย

สองด้านขวา

สองบน

สองด้านล่าง

สามด้านซ้ายหรือบน

สามด้านซ้าย

สามครั้งด้านขวา

สามบน

สี่ด้านซ้ายหรือบน

สี่ด้านซ้าย

สี่ด้านขวา

สี่ด้านบน

3

.

แตะ

OK

4

.

จากหน้าจอ

สําเนา

ให้ป้อนจํานวนสําเนาที่ต้องการในกล่อง

สําเนา

5

.

แตะ

สําเนา

เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์

128 บท 4 วิธีการใช้ที่เจาะรู (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง)

THWW

background image

การเจาะรูจากแอปพลิเคชัน Windows® (อุปกรณ์เสริม) โดยใช้

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP UPD หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของ

เครื่องพิมพ์ HP PCL 6

1

.

ในแอปพลิเคชัน ให้เลือก File (ไฟล์) และ Print (พิมพ์)

2

.

คลิก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์) หรือ Printer Preferences (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่จะสั่ง
พิมพ์งาน

3

.

ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสาร ให้คลิกแท็บ

เอาต์พุต และจากเมนูดรอปดาวน์ เจาะรู ให้เลือกงานพิมพ์เจาะรูที่เหมาะสม ตัวเลือกการเจาะรูต่อไปนี้มีให้

เลือกสําหรับอุปกรณ์เจาะรู 2/3 หรืออุปกรณ์เจาะรู รู 2/4:

ตําแหน่งเจาะรู

อุปกรณ์เจาะรู 2/3

อุปกรณ์เจาะรู 2/4

ไม่แจ้ง

สองด้านซ้ายหรือบน

สองด้านซ้าย

สองด้านขวา

สองบน

สองด้านล่าง

สามด้านซ้าย

สามบน

สามครั้งด้านขวา

สามบน

สามด้านซ้ายหรือบน

สี่ด้านซ้าย

สี่ด้านขวา

สี่ด้านบน

สี่ด้านซ้ายหรือบน

หมายเหตุ:

อาจไม่มีตัวเลือกบางตัว ตัวเลือกที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าทําอุปกรณ์เสริมที่เจาะรูเป็นอุปกรณ์เจาะรู 2/3 หรือ 2/4

4

.

คลิก

ตกลง และ พิมพ์

THWW