HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - เจาะ 2 รูและเย็บกระดาษ 1 ชิ้น

background image

เจาะ 2 รูและเย็บกระดาษ 1 ชิ้น

ตารางตัวเลือกเจาะรูและเย็บกระดาษตามขนาดกระดาษสําหรับ HP LaserJet Enterprise M806 และ HP LaserJet Enterprise flow MFP
M830 ต่อไปนี้ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้:

THWW

ตัวเลือกงานพิมพ์อุปกรณ์ 119

background image

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/3 — โหมดเมล์บอกซ์ — CZ995A

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/3 — โหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ — CZ995A

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/4 — โหมดเมล์บอกซ์ — CZ996A

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/4 — โหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ — CZ996A

ตารางตัวเลือกเจาะรูและเย็บกระดาษตามขนาดกระดาษสําหรับ HP Color LaserJet Enterprise M855 และ HP Color LaserJet Enterprise
flow MFP M880 ต่อไปนี้ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้:

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/4 — โหมดเมล์บอกซ์ — A2W82A

อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/4 — โหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ — A2W82A

อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก/อุปกรณ์ตกแต่ง HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/3 — โหมดเมล์บอกซ์ — A2W84A

อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก/อุปกรณ์ตกแต่ง HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/3 — โหมดอุปกรณเรียงกระดาษ — A2W84A

อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก/อุปกรณ์ตกแต่ง HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/4 — โหมดเมล์บอกซ์ — CZ999A

อุปกรณ์ทําหนังสือเล่มเล็ก/อุปกรณ์ตกแต่ง HP พร้อมอุปกรณ์เจาะรู 2/4 — โหมดอุปกรณเรียงกระดาษ — CZ999A

ตาราง 4-7

ตัวเลือกเจาะสองรูและเย็บกระดาษหนึ่งชิ้นตามขนาดกระดาษ – การวางแนวป้อนถาดขอบยาว

ขนาดกระดาษ

การวางแนวภาพ

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านซ้าย สอง

รูด้านบนหรือซ้าย

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านซ้าย สอง

รูด้านซ้าย

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านขวา สอง

รูด้านขวา

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านซ้าย สองรู

ด้านบน

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านขวา สองรู

ด้านบน

Letter

216 x 279 มม.

A4

210 x 297 มม.

แนวตั้ง

Aa

123

Aa

123

Aa

123

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

แนวนอน

Aa

123

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

Aa

123

Aa

123

120 บท 4 วิธีการใช้ที่เจาะรู (อุปกรณ์เสริมตกแต่ง)

THWW

background image

ตาราง 4-8

ตัวเลือกเจาะสองรูและเย็บกระดาษสองชิ้นตามขนาดกระดาษ – การวางแนวป้อนถาดขอบสั้น

ขนาดกระดาษ

การวางแนวภาพ

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านซ้าย สอง

รูด้านบนหรือซ้าย

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านซ้าย สอง

รูด้านซ้าย

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านขวา สอง

รูด้านขวา

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านซ้าย สองรู

ด้านบน

เย็บกระดาษหนึ่ง

ชิ้นด้านขวา สอง

รูด้านบน

Letter

216 x 279 มม.

A4

210 x 297 มม.

Ledger

279 x 432 มม.

A3

279 x 420 มม.

Legal

216 x 330 มม.

Oficio

216 x 340 มม.

แนวตั้ง

Aa

123

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

Aa

123

Aa

123

แนวนอน

Aa

123

Aa

123

Aa

123

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ